Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

KeukenwrapBenelux.nl is een online portal van Qube Media te Goirle, ingeschreven onder
kamer van koophandelnummer 77994353. De exploitatie van KeukenwrapBenelux.nl wordt
tevens gedaan door Qube Media.

ARTIKEL 1: DEFINITIES VOOR DEZE VOORWAARDEN
Met klant wordt de afnemer bedoeld van goederen en diensten van KeukenwrapBenelux.nl.
Met de term schriftelijk wordt bedoeld een vastlegging via internet, per email of per brief.

ARTIKEL 2: TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN EN UITSLUITING, TOEPASSING
VOORWAARDEN VAN DE KLANT
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KeukenwrapBenelux.nl en
op alle overeenkomsten tussen de klant en KeukenwrapBenelux.nl. Algemene voorwaarden
die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten. Het wrappen van
keukens is een product op maat. Herroepingsrecht is daarom niet van toepassing op de
verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is eveneens van toepassing op
cadeaubonnen, acties en overige kortingsproducten.

ARTIKEL 3: AANBIEDING EN OVEREENKOMST
De overeenkomt tussen de klant en KeukenwrapBenelux.nl komt pas tot stand als
KeukenwrapBenelux.nl de opdracht schriftelijk heeft bevestigd door middel van een
opdrachtbevestiging. Aanbiedingen van KeukenwrapBenelux.nl zijn niet bindend in die zin,
dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot
stand te brengen.

ARTIKEL 4: BETALING EN OVEREENGEKOMEN PRIJZEN
4.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend
wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders
aangegeven.
4.2 Een opdracht wordt pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald.
Niettemin kan KeukenwrapBenelux.nl kosten die zij maakte voordat betaling werd
ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is bij uitzondering betaling op
rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na
factuurdatum.
4.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de
verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op KeukenwrapBenelux.nl.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke.
KeukenwrapBenelux.nl heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente
(artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden.
Ook heeft KeukenwrapBenelux.nl aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die
kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar KeukenwrapBenelux.nl heeft
aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

ARTIKEL 5: MATERIAALSAMPLES
5.1 De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een materiaalsample
toegestuurd met de bedoeling voor bestelling van opdracht bij KeukenwrapBenelux.nl.
Hiermee kan de klant de materiaalkwaliteit beoordelen. Bestelt de klant drukwerk zonder

een materiaalsample te hebben aangevraagd, dan kunnen hier geen klachten voor ingediend
worden door opdrachtgever.

ARTIKEL 6: ANNULERING VAN EEN OPDRACHT
Een annulering van een opdracht door een klant kan alleen door een schriftelijk bericht. De
annulering gaat in werking nadat het annuleringsbericht door KeukenwrapBenelux.nl
schriftelijk is bevestigd. Indien de opdracht reeds in gang gezet is kan de order niet meer
worden geannuleerd. Na annulering brengt KeukenwrapBenelux.nl bij de klant de werkelijke
tot dan gemaakte kosten in rekening. Als de order vooraf is betaald dan wordt het verschil
van orderbedrag en werkelijk gemaakte kosten d.m.v. een creditnota verrekend en
teruggestort op nader te noemen IBAN-nummer van de klant.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN KEUKENWRAPSERVICE.NL OP DE OVEREENKOMT
7.1 KeukenwrapBenelux.nl zal de opdracht uitvoeren en de keuken opleveren met de
specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met
inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld
over toegelaten afwijkingen. KeukenwrapBenelux.nl staat er alleen voor in dat de wrap(folie)
in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. KeukenwrapBenelux.nl
geeft geen garantie dat de wrap(folie) geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen
of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit
bijzondere doel aan KeukenwrapBenelux.nl heeft medegedeeld.
7.2 De klant zal binnen 3 dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de
overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: afwerking, kleurstelling en andere uiterlijk
waarneembare aspecten. Klachten van de klant op de hier bedoelde punten dient per
aangetekende brief aan KeukenwrapBenelux.nl te worden doorgegeven, binnen de gestelde
termijn. Klachten over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen drie
dagen na ontdekking per aangetekende brief aan KeukenwrapBenelux.nl doorgeven. Bij
iedere klacht moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder toevoeging van
bewijsexemplaren van het gedrukte waarover wordt gereclameerd. Een kopie van de factuur
moet worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige klachten volgens de juiste
procedure, zal KeukenwrapBenelux.nl met spoed de klacht onderzoeken en contact
opnemen met de klant. Dit gebeurt door vakbekwame mensen.
7.3 Wordt de termijn voor klachten overschreden, dan heeft KeukenwrapBenelux.nl het
recht om de klacht af te wijzen en is KeukenwrapBenelux.nl niet aansprakelijk voor de,
volgens de klant, betreffende tekortkoming.
7.4 Als KeukenwrapBenelux.nl de klacht van de klant als juist heeft aangemerkt, zal dit op
passende wijze worden opgelost, bijvoorbeeld door middel van een herstelklus.
7.5 Indien de klant terecht een klacht heeft over het geleverde werk, heeft
KeukenwrapBenelux.nl de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de
tekortkoming, de klus opnieuw uit te voeren of te herstellen of het ontbrekende alsnog te
leveren. Het herstel of de (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft
geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als het herstel of de
herlevering bezwaarlijk is voor KeukenwrapBenelux.nl, kan KeukenwrapBenelux.nl kan er
voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

 

ARTIKEL 8: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN KEUKENWRAPSERVICE.NL
8.1 De aansprakelijkheid van KeukenwrapBenelux.nl in verband met de oplevering van
gewrapte keukens aan de klant –zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die
volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.
8.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 7.5, maar heeft de klant geen aanspraak
op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen
(verdere) aanspraken jegens KeukenwrapBenelux.nl.
8.3 KeukenwrapBenelux.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade,
van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere
verstaan: gebruiksschade. De aansprakelijkheid van KeukenwrapBenelux.nl is altijd beperkt
tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling
door de klant of de derde haar oorzaak vindt.
8.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove
schuld van de leiding binnen KeukenwrapBenelux.nl, maar niet bij opzet of aan opzet
grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van
KeukenwrapBenelux.nl.
8.5 KeukenwrapBenelux.nl is niet aansprakelijk voor de aspecten van de oplevering
waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder
andere het (de)monteren van keukenonderdelen zoals grepen door de klant.
KeukenwrapBenelux.nl is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de
afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

ARTIKEL 9: OVERMACHT
Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt aan de zijde van KeukenwrapBenelux.nl in ieder geval verstaan:
oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen,
epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van
transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uit voor beperkingen of verboden,
belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale,
nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook
sprake van overmacht aan de zijde van KeukenwrapBenelux.nl indien de hiervoor bedoelde
omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van
KeukenwrapBenelux.nl.

ARTIKEL 10: GARANTIE
De klant heeft recht op garantie op de gebruikte wrapfolie. De lengte van de garantie is
afhankelijk van de geldende fabrieksgarantie en kan per fabrikant verschillen. Onder
garantie vallen kleurechtheid en plakvastheid van de folie binnen de garantietermijn. De
garantie is niet geldig wanneer de kleurechtheid of plakvastheid is beïnvloed door toedoen
van de klant of derden. De garantie is niet geldig wanneer door KeukenwrapBenelux.nl
wordt beoordeeld dat de keuken niet geschikt is om te wrappen maar de klant
desalniettemin opdracht tot uitvoering geeft. Op het wrappen van aanrechtbladen is in geen
enkel geval garantie van toepassing.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing
voorgelegd aan de rechtbank Tilburg die bij uitsluiting bevoegd is.

Rate this page
Call Now Button