Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN
Keukenwrap Benelux is een online portal van Qube Media te Goirle, ingeschreven
onder kamer van koophandelnummer 77994353. De exploitatie van Keukenwrap
Benelux wordt tevens gedaan door Qube Media.

ARTIKEL 1: DEFINITIES VOOR DEZE VOORWAARDEN
Met klant wordt de afnemer bedoeld van goederen en diensten van Keukenwrap
Benelux. Met de term schriftelijk wordt bedoeld een vastlegging via internet, per email
of per brief.

ARTIKEL 2: TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN EN UITSLUITING,
TOEPASSING VOORWAARDEN VAN DE KLANT
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Keukenwrap
Benelux en op alle overeenkomsten tussen de klant en Keukenwrap Benelux.
Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing
uitgesloten. Het wrappen van keukens is een product op maat. Herroepingsrecht is
daarom niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit
is eveneens van toepassing op cadeaubonnen, acties en overige kortingsproducten.

ARTIKEL 3: AANBIEDING EN OVEREENKOMST
De overeenkomt tussen de klant en Keukenwrap Benelux komt pas tot stand als
KeukenwrapBenelux. nl de opdracht schriftelijk heeft bevestigd door middel van een
opdrachtbevestiging. Aanbiedingen van Keukenwrap Benelux zijn niet bindend in die
zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een
overeenkomst tot stand te brengen.

ARTIKEL 4: BETALING EN OVEREENGEKOMEN PRIJZEN
4.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend
bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW
tenzij anders aangegeven.
4.2 Een opdracht wordt pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft
betaald. Niettemin kan Keukenwrap Benelux kosten die zij maakte voordat betaling
werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is bij uitzondering
betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14
dagen na factuurdatum.
4.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de
verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Keukenwrap Benelux.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke.
Keukenwrap Benelux heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke
handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had
moeten worden. Ook heeft Keukenwrap Benelux aanspraak op vergoeding van kosten
van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar
Keukenwrap Benelux heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de
werkelijke kosten hoger zijn.
4.5 Er geldt een betaaltermijn voor 14 dagen voor de zakelijke markt. Voor
particulieren geldt een termijn van 7 dagen.

ARTIKEL 5: MATERIAALSAMPLES
5.1 De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een materiaalsample
toegestuurd met de bedoeling voor bestelling van opdracht bij Keukenwrap Benelux.
Hiermee kan de klant de materiaalkwaliteit beoordelen. Indien de klant drukwerk
bestelt zonder een materiaalsample te hebben aangevraagd, is Keukenwrap Benelux
langer niet verantwoordelijk voor de eindcontrole van het materiaal en hier kunnen
geen klachten voor ingediend worden.

ARTIKEL 6: ANNULERING VAN EEN OPDRACHT
6.1 Een annulering van een opdracht door een klant kan alleen door een schriftelijk
bericht. De annulering gaat in werking nadat het annuleringsbericht door Keukenwrap
Benelux schriftelijk is bevestigd. Indien de opdracht reeds in gang gezet is kan de
order niet meer worden geannuleerd. Na annulering brengt Keukenwrap Benelux bij
de klant de werkelijke tot dan gemaakte kosten in rekening. Als de order vooraf is
betaald dan wordt het verschil van orderbedrag en werkelijk gemaakte kosten d.m.v.
een creditnota verrekend en teruggestort op nader te noemen IBAN-nummer van de
klant.
6.2 Bij annulering van de opdracht door de klant, na de aanvaarding van de offerte
inclusief de Algemene voorwaarden, dient de klant 30% van de opdrachtkosten te
voldoen. Hetzelfde geldt in geval de klant de opdracht schriftelijk accepteert en voorts
niets van zich laat afweten. (/niet langer reageert op berichten van het bedrijf.)
6.3 Annulering van de opdracht is mogelijk mits het schriftelijk bekend wordt gemaakt
en minimaal 7 werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. Deze termijn is
gebaseerd op de vereiste levering vanuit het buitenland.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN KEUKENWRAP BENELUX OP DE
OVEREENKOMST
7.1 Keukenwrap Benelux zal de opdracht uitvoeren en de keuken opleveren met de
specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met
inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald,
bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. Keukenwrap Benelux staat er alleen voor in
dat de wrap(folie) in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is.
Keukenwrap Benelux geeft geen garantie dat de wrap(folie) geschikt is voor enige
bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft.
Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Keukenwrap Benelux
heeft medegedeeld.
7.2 In het geval dat de klant binnen 3 dagen, schriftelijk, geen op- of aanmerkingen
geeft over de werkzaamheden. Is het bedrijf niet langer verantwoordelijk noch
aansprakelijk.
7.2a De klant zal binnen 3 dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de
overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: afwerking, kleurstelling en andere uiterlijk
waarneembare aspecten. Klachten van de klant op de hier bedoelde punten dient per
aangetekende brief aan Keukenwrap Benelux te worden doorgegeven, binnen de
gestelde termijn. Klachten over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant
binnen drie dagen na ontdekking per aangetekende brief aan Keukenwrap Benelux
doorgeven. Bij iedere klacht moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht,
onder toevoeging van bewijsexemplaren van het gedrukte waarover wordt
gereclameerd. Een kopie van de factuur moet worden meegestuurd. Na ontvangst van
een tijdige klachten volgens de juiste procedure, zal Keukenwrap Benelux met spoed
de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant. Dit gebeurt door
vakbekwame mensen.
7.3 Wordt de termijn voor klachten overschreden, dan heeft Keukenwrap Benelux het
recht om de klacht af te wijzen en is Keukenwrap Benelux niet aansprakelijk voor de,
volgens de klant, betreffende tekortkoming.
7.4 Als Keukenwrap Benelux de klacht van de klant als juist heeft aangemerkt, zal dit
op passende wijze worden opgelost, bijvoorbeeld door middel van een herstelklus.
7.5 Indien de klant terecht een klacht heeft over het geleverde werk, heeft Keukenwrap
Benelux de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, de
klus opnieuw uit te voeren of te herstellen of het ontbrekende alsnog te leveren. Het
herstel of de (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen
aanspraak op ontbinding of beeindiging van de overeenkom ̈ st. Als het herstel of de
herlevering bezwaarlijk is voor Keukenwrap Benelux, kan Keukenwrap Benelux kan
er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de volledige koopprijs te crediteren.

ARTIKEL 8: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN
KEUKENWRAPBENELUX
8.1 De aansprakelijkheid van Keukenwrap Benelux in verband met de oplevering van
gewrapte keukens aan de klant –zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die
volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.
8.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 7.5, maar heeft de klant geen
aanspraak op ontbinding of beeindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat ̈
geval geen (verdere) aanspraken jegens Keukenwrap Benelux.
8.3 Keukenwrap Benelux is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of
gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade
wordt onder andere verstaan: gebruiksschade. De aansprakelijkheid van Keukenwrap
Benelux is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin
de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt.
8.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove
schuld van de leiding binnen Keukenwrap Benelux, maar niet bij opzet of aan opzet
grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van
Keukenwrap Benelux.
8.5 Keukenwrap Benelux is niet aansprakelijk voor de aspecten van de oplevering
waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft
onder andere het (de)monteren van keukenonderdelen zoals grepen door de klant.
Keukenwrap Benelux is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de
afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.
Alle deuren van de kasten, lade frontjes en handvatten dienen gedemonteerd te zijn,
voordat de werkzaamheden van het bedrijf aanvangen. Het bedrijf is niet
verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het demonteren van kasten. Indien wordt
afgesproken dat het oude materiaal van de kasten wordt verwijderd, is dit de
verantwoordelijkheid van de klant. Het bedrijf is hiervoor niet verantwoordelijk noch
aansprakelijk. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden kan lakschade ontstaan, bij
het verwijderen en plaatsten van wrapfolie. Ook hiervoor is Keukenwrap Benelux niet
aansprakelijk.

ARTIKEL 9: OVERMACHT
Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van
overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Keukenwrap Benelux in ieder
geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade,
boycot, natuurrampen, epidemieen, gebrek aan grondstoffen, verhindering en ̈
onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uit voor
beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of
besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover
dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van
Keukenwrap Benelux indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij
hulppersonen of toeleveranciers van Keukenwrap Benelux.

ARTIKEL 10: GARANTIE
De klant heeft recht op garantie op de gebruikte wrapfolie. De lengte van de garantie
is afhankelijk van de geldende fabrieksgarantie en kan per fabrikant verschillen. Onder
garantie vallen kleurechtheid en plakvastheid van de folie binnen de garantietermijn.
Werkzaamheden vallen niet onder de fabrieksgarantie dezen hebben een
garantietermijn van 2 jaar. De garantie is niet geldig wanneer de kleurechtheid of
plakvastheid is beïnvloed door toedoen van de klant of derden. De garantie is niet
geldig wanneer door Keukenwrap Benelux wordt beoordeeld dat de keuken niet
geschikt is om te wrappen maar de klant desalniettemin opdracht tot uitvoering geeft.
Op het wrappen van aanrechtbladen is in geen enkel geval garantie van toepassing.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter
beslissing voorgelegd aan de rechtbank Tilburg die bij uitsluiting bevoegd is.

Rate this page
Call Now Button